Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER FOR FORBRUGERE VED KØB AF YDELSER

1. DU INDGÅR AFTALE MED:
VIRKSOMHED: LINGUALYZE APS
CVR: 44023822
ADRESSE: c/o Aaen & Co., Kongevejen 3A, 3000 Helsingør
TLF.: 5070 1458
E-MAIL: anja@lingualyze.dk

2. KOMMUNIKATION MELLEM DIG OG LINGUALYZE APS
Ved din bestilling af en ydelse accepterer du e-mail som værende den aftalte og primære kommunikationsform mellem dig og LINGUALYZE APS.

3. DIN BESTILLING OG BETALING
Bestilling kan ske på én af følgende måder:

1. Ved udfyldelse af formularen på hjemmesiden under den specifikke ydelse
eller
2. Ved fremsendelse af en e-mail til anja@lingualyze.dk med angivelse af dit navn og e-mail samt ønsket ydelse

LINGUALYZE APS bekræfter umiddelbart herefter din bestilling pr. e-mail vedhæftet en faktura samt handelsbetingelserne. Din bestilling er først endelig, når du har bekræftet disse handelsbetingelser, og du har foretaget betaling af ydelsen til LINGUALYZE APSs bankkonto i Danske Bank, reg. 3409, konto 13483523 med reference til fakturanummeret som eneste entydige identifikation. Skriv også gerne dit navn.

LINGUALYZE APS anbefaler dig at betale straks ved din modtagelse af fakturaen, så overtegning eller aflysning undgås (se evt. pkt. 6).

LINGUALYZE APS benytter kun betalingsformen, ”bankoverførsel” ved såvel din bestilling som ved en eventuel tilbagebetaling. Andre betalingsformer kan ikke anvendes.

Modtages din betaling ikke rettidigt, annulleres din tilmelding.

4. DIN AFBESTILLING/SYGDOM OG REFUSION
Hvis du ønsker at afbestille en ydelse, bedes du kontakte LINGUALYZE APS straks på anja@lingualyze.dk, som vil forsøge at finde en god løsning. Udgangspunktet er dog, at du ikke er berettiget til refusion.

Ved din sygdom bedes du kontakte LINGUALYZE APS straks på anja@lingualyze.dk, som vil forsøge at finde en god løsning. Udgangspunktet er dog, at du ikke er berettiget til refusion.

Din manglende deltagelse/udeblivelse i den bestilte ydelse giver ikke automatisk ret til refusion.

5. FORUDSÆTNINGER FOR DIN DELTAGELSE
Din deltagelse forudsætter din anvendelse af en pc med internetforbindelse og en opdateret webbrowser såsom Google Chrome, Mozilla Firefox eller Apple Safari (Zoom virker bedst med Google Chrome). LINGUALYZE APS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for, at din pc eller internetforbindelse svigter eller er dårlig og dermed forhindrer dig i at deltage i den bestilte ydelse, som foregår live.

Din deltagelse forudsætter at du behersker engelsk på et rimeligt niveau samt har en vis psykisk robusthed, da der ofte vil forekomme eksempler fra ægte (kriminal)sager, som bl.a. kan være af seksuel karakter og/eller indeholde groft sprogbrug.

6. I TILFÆLDE AF OVERTEGNING/AFLYSNING
Hvis der ikke er plads på det ønskede arrangement, giver LINGUALYZE APS dig straks besked og tilbyder dig en plads på førstkommende arrangement med ledige pladser. Såfremt du ikke ønsker dette, er du berettiget til fuld refusion af din eventuelle betaling.

Ved for få tilmeldinger forbeholder LINGUALYZE APS sig retten til at aflyse arrangementet, og du vil modtage fuld refusion af din betaling. LINGUALYZE APS fraskriver sig ansvaret for eventuelle udgifter eller andet, du måtte have i forbindelse hermed.

Da LINGUALYZE APS ikke automatisk modtager oplysninger om din bankkonto, forudsætter en refusion, at du oplyser en bankkonto, hvortil refusionen skal ske. Refusionen vil ske uden unødig forsinkelse og senest 10 dage efter den dag, hvor du meddelte LINGUALYZE APS en gyldig bankkonto for refusion.

LINGUALYZE APS kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser, når dette skyldes forhold, der ligger uden for LINGUALYZE APSs kontrol. Det gælder uforudsete forhold som LINGUALYZE APS ved aftalens indgåelse ikke kunne eller burde have taget højde for, undgået eller overvundet (force majeure hændelser) såsom krig, sabotagehandlinger, brand, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, epidemier, pandemier, myndighedsforbud, mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, arbejdskonflikter, strejker, lock-out, arbejdsnedlæggelse, internet- eller strømsvigt eller naturkatastrofer såsom kraftige eller ødelæggende solstorme, storme eller oversvømmelser o.l.

7. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER/FEJL
LINGUALYZE APS tager forbehold for mindre ændringer eller tilpasninger i arrangementets indhold, som naturligt sker i takt med fagområdets udvikling og den seneste nye forskning. LINGUALYZE APS tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE
På arrangementet vil der ofte være eksempler fra ægte sager herunder kriminalsager. Der kan i den forbindelse bl.a. forekomme indhold af seksuel karakter og/eller groft sprogbrug. Dele af indholdet på arrangementet kan derfor for nogle mennesker virke stødende. LINGUALYZE APS kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Arrangementets indhold og sproglige analyser er et udtryk for en subjektiv faglig bedømmelse, som alene tjener et uddannelsesmæssigt formål. De skal ikke betragtes som værende offentlige ytringer eller tilkendegivelser og kan ikke gøres til genstand for retslig forfølgelse.

Din deltagelse i arrangementet sker ved accept af dette og på egen risiko i øvrigt jf. det ovenfor anførte. LINGUALYZE APS anbefaler, at du kun deltager, hvis du er fyldt 18 år.

LINGUALYZE APS kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis LINGUALYZE APS har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet dig vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som LINGUALYZE APS kendte eller burde kende, eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved LINGUALYZE APSs forsømmelse. LINGUALYZE APS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

9. REKLAMATION/KLAGE
Dit køb af ydelser hos LINGUALYZE APS er omfattet af købeloven. Købelovens mangelsregler kan derfor finde anvendelse. Du har derfor almindelig reklamationsret. Hvis du vil reklamere over en mangel, skal du gøre dette inden rimelig tid, efter at du har opdaget denne.

Du kan altid rette henvendelse til LINGUALYZE APS, hvis du ønsker at klage over den købte ydelse. Dette kan gøres via kontaktoplysningerne i pkt. 1.

En klage over et arrangement købt hos LINGUALYZE APS kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus (https://kpo.naevneneshus.dk/Public/Home/ChooseLoginProvider?returnUrl=https://kpo.naevneneshus.dk/External). Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klage kan indgives hér: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive LINGUALYZE APSs mailadresse: anja@lingualyze.dk.

10. FORTRYDELSESRET
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du har betalt for kursusdeltagelsen. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele LINGUALYZE APS din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved brev eller e-mail). Du kan benytte den nedenfor anførte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse:
Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer LINGUALYZE APS alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor LINGUALYZE APS har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale tilsammen med angivelse af en bankkonto, hvortil pengene kan refunderes. Du pålægges ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Du mister din fortrydelsesret, hvis du tilmelder dig et arrangement, der afholdes inden fortrydelsesrettens udløb.

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR:
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

– Til LINGUALYZE APS, CVR: 44023822, c/o Aaen & Co., Kongevejen 3A, 3000 Helsingør, TLF: 5070 1458, E-MAIL: anja@lingualyze.dk
– Jeg/vi (forbrugerens navn, adresse, evt. telefon og mail) meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer/levering af følgende tjenesteydelser (her indsættes beskrivelse af varen/tjenesteydelsen), der blev bestilt den (dato) og modtaget den (dato).
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne).
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse).
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir).
– Dato

11. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Det materiale, som er leveret til dig enten skriftligt eller elektronisk i relation til den købte ydelse, tilhører LINGUALYZE APS og er ophavsretligt beskyttet. Det betyder, at du ikke er berettiget til at foretage kopiering, spredning eller offentliggørelse af noget af materialet.

Såfremt levering af ydelsen foregår online live, er du ikke berettiget til at foretage hverken lyd- video- eller billedoptagelse af dette.

12. PERSONDATAPOLITIK
Når du handler med LINGUALYZE APS, behandles og opbevares nødvendige oplysninger om dig. Det kan bl.a. være oplysninger såsom dit navn, mail, tlf.nr., bankoplysninger samt oplysninger om, hvilken ydelse du har købt.

LINGUALYZE APS behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere ydelsen til dig og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i LINGUALYZE APSs persondatapolitik, som findes hér: https://lingualyze.dk/persondatapolitik/. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

HANDELSBETINGELSER FOR ANDRE END FORBRUGERE VED KØB AF YDELSER

1. DU INDGÅR AFTALE MED:
VIRKSOMHED: LINGUALYZE APS
CVR: 44023822
ADRESSE: c/o Aaen & Co., Kongevejen 3A, 3000 Helsingør
TLF.: 5070 1458
E-MAIL: anja@lingualyze.dk

2. KOMMUNIKATION MELLEM DIG OG LINGUALYZE APS
Ved din bestilling af en ydelse accepterer du e-mail som værende den aftalte og primære kommunikationsform mellem dig og LINGUALYZE APS.

3. DIN TILMELDING OG BETALING
Tilmelding kan ske på én af følgende måder:

1. Ved udfyldelse af formularen på hjemmesiden under den specifikke ydelse
eller
2. Ved fremsendelse af en e-mail til anja@lingualyze.dk med angivelse af dit navn og e-mail samt ønsket ydelse

LINGUALYZE APS bekræfter umiddelbart herefter din bestilling pr. e-mail vedhæftet en faktura samt handelsbetingelserne. Din bestilling er først endelig ved betaling af ydelsen til LINGUALYZE APSs bankkonto i Danske Bank, reg. 3409, konto 13483523 med reference til fakturanummeret som eneste entydige identifikation. Skriv også gerne dit navn.

Af den årsag anbefaler LINGUALYZE APS dig at betale straks ved din modtagelse af fakturaen, så overtegning, eller aflysning undgås (se evt. pkt. 6).

LINGUALYZE APS benytter kun betalingsformen, ”bankoverførsel” ved såvel din tilmelding som ved din eventuelle refusion. Andre betalings- eller refusionsformer kan ikke anvendes.

Modtages betaling ikke rettidigt, annulleres din tilmelding.

4. DIN AFBESTILLING/SYGDOM OG REFUSION
Hvis du ønsker at afbestille, bedes du kontakte LINGUALYZE APS straks på anja@lingualyze.dk, som vil forsøge at finde en god løsning. Udgangspunktet er dog, at du ikke er berettiget til refusion.

Ved din sygdom bedes du kontakte LINGUALYZE APS straks på anja@lingualyze.dk, som vil forsøge at finde en god løsning. Udgangspunktet er dog, at du ikke er berettiget til refusion.

Din manglende deltagelse/udeblivelse i den bestilte ydelse giver ikke ret til refusion.

5. FORUDSÆTNINGER FOR DIN DELTAGELSE
Din deltagelse forudsætter din anvendelse af en pc med internetforbindelse og en opdateret webbrowser såsom Google Chrome, Mozilla Firefox eller Apple Safari (Zoom virker bedst med Google Chrome). LINGUALYZE APS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for, at din pc eller internetforbindelse svigter eller er dårlig og dermed forhindrer dig i at deltage i den bestilte ydelse, som foregår live.

Din deltagelse forudsætter at du behersker engelsk på et rimeligt niveau samt har en vis psykisk robusthed, da der ofte vil forekomme eksempler fra ægte (kriminal)sager, som bl.a. kan være af seksuel karakter og/eller indeholde groft sprogbrug.

6. I TILFÆLDE AF OVERTEGNING/AFLYSNING
Hvis der ikke er plads på det ønskede arrangement, giver LINGUALYZE APS dig straks besked og tilbyder dig en plads på førstkommende arrangement med ledige pladser. Såfremt du ikke ønsker dette, er du berettiget til fuld refusion af din eventuelle betaling.

Ved for få tilmeldinger forbeholder LINGUALYZE APS sig retten til at aflyse arrangementet, og du vil modtage fuld refusion af din betaling. LINGUALYZE APS fraskriver sig ansvaret for eventuelle udgifter eller andet, du måtte have i forbindelse hermed.

Da LINGUALYZE APS ikke automatisk modtager oplysninger om din bankkonto, forudsætter en refusion, at du oplyser en bankkonto, hvortil refusionen skal ske. Refusionen vil ske uden unødig forsinkelse og senest 10 dage efter den dag, hvor du meddelte LINGUALYZE APS en gyldig bankkonto for refusion.

LINGUALYZE APS kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser, når dette skyldes forhold, der ligger uden for LINGUALYZE APSs kontrol. Det gælder uforudsete forhold som LINGUALYZE APS ved aftalens indgåelse ikke kunne eller burde have taget højde for, undgået eller overvundet (force majeure hændelser) såsom krig, sabotagehandlinger, brand, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, epidemier, pandemier, myndighedsforbud, mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, arbejdskonflikter, strejker, lock-out, arbejdsnedlæggelse, internet- eller strømsvigt eller naturkatastrofer såsom kraftige eller ødelæggende solstorme, storme eller oversvømmelser o.l.

7. FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER/FEJL
LINGUALYZE APS tager forbehold for mindre ændringer eller tilpasninger i arrangementets indhold, som naturligt sker i takt med fagområdets udvikling og den seneste nye forskning. LINGUALYZE APS tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE
På arrangementet vil der ofte være eksempler fra ægte sager herunder kriminalsager. Der kan i den forbindelse bl.a. forekomme indhold af seksuel karakter og/eller groft sprogbrug. Dele af indholdet på arrangementet kan derfor for nogle mennesker virke stødende. LINGUALYZE APS kan ikke gøres ansvarlig herfor.

Arrangementets indhold og sproglige analyser er et udtryk for en subjektiv faglig bedømmelse, som alene tjener et uddannelsesmæssigt formål. De skal ikke betragtes som værende offentlige ytringer eller tilkendegivelser og kan ikke gøres til genstand for retslig forfølgelse.

Din deltagelse i arrangementet sker ved accept af dette og på egen risiko i øvrigt jf. det ovenfor anførte. LINGUALYZE APS anbefaler, at du kun deltager, hvis du er fyldt 18 år.

LINGUALYZE APS kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis LINGUALYZE APS har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller givet dig vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som LINGUALYZE APS kendte eller burde kende eller manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved LINGUALYZE APSs forsømmelse. LINGUALYZE APS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I ingen tilfælde kan LINGUALYZE APS blive erstatningsansvarlig for et større beløb, end du har betalt for din deltagelse jf. pkt. 3.

9. REKLAMATION
Hvis du vil reklamere over en mangel, skal du gøre dette straks, efter at du har eller burde have opdaget denne og ikke senere end 24 timer herefter.

10. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Det materiale, som er leveret til dig enten skriftligt eller elektronisk i relation til arrangementet, tilhører LINGUALYZE APS og er ophavsretligt beskyttet. Det betyder, at du ikke er berettiget til at foretage kopiering, spredning eller offentliggørelse af noget af materialet.

Såfremt levering af ydelsen foregår online live, er du ikke berettiget til at foretage hverken lyd- video- eller billedoptagelse af dette.

11. PERSONDATAPOLITIK
Når du handler med LINGUALYZE APS behandles og opbevares nødvendige oplysninger om dig. Det er kan bl.a. være oplysninger såsom dit navn, mail, tlf.nr., bankoplysninger samt oplysninger om hvad du har købt.

LINGUALYZE APS behandler dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen til dig, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb. Behandlingen sker efter reglerne i LINGUALYZE APSs persondatapolitik, som findes hér: https://lingualyze.dk/persondatapolitik/. Heri kan du læse mere om, hvordan dine oplysninger behandles, hvornår de slettes, og hvilke rettigheder du har som registreret.

LINGUALYZE APS den 19. april 2024

error: Indholdet er beskyttet !!
Scroll to Top